Szkoły ponadgimnazjalne

NABÓR ELEKTRONICZNY – INFORMACJE DLA GIMNAZJALISTY

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

I ETAP –zakładanie konta w systemie

od 06 maja -21 czerwca 2016

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie www.slaskie.edu.com.pl

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Proces zakładania konta składa się z następujących etapów

1.         Informacje-wybranie z listy miejscowości i nazwy gimnazjum macierzystego

2.         Dane osobowe- uzupełnienie swoich danych osobowych

•          Podanie adresu email jest obowiązkowe, gdyż pozwala na przywrócenie konta w sytuacji zapomnienia/zagubienia hasła

3.         Dane rodziców-uzupełnienie danych rodziców/opiekunów prawnych

4.         Preferencje-wybór szkół i oddziałów i ułożenie ich w kolejności od najbardziej pożądanego do najmniej

5.         Drukowanie wniosku -wygenerowanie loginu i hasła, zapisanie go oraz zapamiętanie szkoły I wyboru.

Wniosek może zostać wydrukowany w ostatnim kroku  (tuż po założeniu konta), możliwe jest też zakończenie pracy w systemie i wydrukowanie wniosku dopiero po upewnieniu co do poprawności dokonanych wyborów szkół

 

UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji  kandydat drukuje wniosek:

•          na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już  żadnych zmian.

•          wniosek  musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodzica lub prawnego opiekuna.

•          wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany, pod względem zgodności z danymi w systemie-po kilku dniach na koncie kandydata znajdzie się taka informacja

•          w przypadku zaznaczenia spełniania kryterium zdrowotnego (Dane osobowe), ograniczającego możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, należy dostarczyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

•          w przypadku zaznaczenia któregoś z wymienionych kryteriów (Dane osobowe) konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:

o          wielodzietność rodziny kandydata;

o          niepełnosprawność kandydata;

o          niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

o          niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

o          niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

o          samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

o          objęcie kandydata pieczą zastępczą;

 

II ETAP-wprowadzanie danych o ocenach

do 30 czerwca 2016r.

Kandydat wprowadza przez Internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu i wpisane na świadectwie osiągnięcia ( konkursy)

 

III  ETAP-dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

od 24 czerwca – 28 czerwca 2016r

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:

•          świadectwo ukończenia gimnazjum

•          zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

•          zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

 

IV ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru

15 lipca 2016r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru lub odczytać status zakwalifikowania w szkole, w której złożył dokumenty.

V ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 15 lipca  do 21 lipca 2016r.

Rodzic Kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz w szkołach z kształceniem zawodowym zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu .

UWAGA! Brak oryginału tych dokumentów oznacza skreślenie z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

22 lipca 2016r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

 

O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje ilość zgromadzonych przez ucznia punktów:

I. Punkty „ze świadectwa”

1. Punkty z czterech wyznaczonych przez szkoły przedmiotów (zawsze jest to j. polski):
celujący – 20 pkt.
bardzo dobry – 16 pkt.
dobry – 12 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.

2. Świadectwo z wyróżnieniem: 5 pkt.

3. Zawody sportowe, konkursy artystyczne, konkursy przedmiotowe:
maksymalnie 13 pkt. – wpisane na świadectwie ukończenia Gimnazjum

4. Aktywność społeczna, wolontariat: 2 pkt.

II. Punkty z egzaminu gimnazjalnego: max.100 pkt. w przeliczeniu procentowym,

poszczególne części:
- język polski – 20 pkt.
- historia i wiedza o społeczeństwie – 20 pkt,
- matematyka – 20 pkt.
- przedmioty przyrodnicze
(fizyka, chemia, geografia, biologia)  – 20 pkt.
- język obcy, poziom podstawowy – 20 pkt.

Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie cieszyńskim:

Szkoła Organizacji i Zarządzania
Cieszyn, ul. Mała Łąka 10, tel. 851 46 88
e-mail: sekretariat@soiz-edu.cieszyn.pl, www.soiz.pl

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego
Cieszyn, ul. Sienkiewicza 2, tel. 852 12 37
e-mail: lotecieszyn@poczta.onet.pl,  www.lote.tecieszyn.pl

Katolickie LO im. św. Melchiora Grodzieckiego
Cieszyn, Pl. Dominikański 2, tel. 852 51 84
e-mail: grodziecki@wp.pl  www.dziedzictwo.org.pl

Zespół Szkół im. W. Szybińskiego
Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11, tel. 852 01 84,
e-mail: sekretariat@szybinski.cieszyn.pl  www.szybinski.cieszyn.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. MZC
Cieszyn, Pl. Londzina 3, tel. 858 18 70
e-mail: zseg@zseg.cieszyn.pl   www.zseg.cieszyn.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
Cieszyn, Pl. Wolności 7b, tel. 852 11 32
e-mail: kopernik@poczta.internetdsl.pl  www.kopernik.netus.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego
Cieszyn, Pl. Słowackiego 2, tel. 852 11 39
e-mail: osuch@osuch.cieszyn.net.pl, www.osuch.edu.pl

Zespół Szkół Budowlanych
Cieszyn, Pl. Dominikański 1, tel.8580756
e-mail: zsbcieszyn@poczta.onet.pl www.zsb.cieszyn.pl

Zespół Szkół Technicznych
Cieszyn, ul. Frysztacka 48, tel.4798644
e-mail: sekretariat@zst.cieszyn.pl  www.zst.cieszyn.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Ustroń, 3 Maja 15, tel. 8543543
e-mail: zsp.ustron@interia.plwww.zspustron.internetdsl.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących,
Skoczów, ul. Bielska 34, tel. 4792255
e-mail: zso-sko@home.plwww.zso-skoczow.pl

Liceum Ogólnokształcące im. P. Stelmacha
Wisła, Pl. Hoffa 5, tel. 8552044
e-mail: lowisla@op.pl, www.lowisla.pl

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. S. Reymonta
Wisła, ul. Reymonta 2, tel. 8552474
e-mail: zsgh@wisla.pl, www.zsgh.wisla.pl

Zespół Szkół Zawodowych,
Skoczów, ul. Górecka 65, tel. 4792225
e-mail: bajerki@bajerki.ox.pl, www.bajerki.ox.pl

Zespół Szkół Rolniczych
Międzyświeć, ul. Malinowa 10, tel. 8533766
e-mail: szkolarol@poczta.onet.pl, www.miedzyswiec.xon.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
Istebna 30, tel. 8556156
e-mail: zspistebna@o2.pl, www.zspistebna.ox.pl

Zespół Szkół w Cieszynie
Cieszyn, Pl. Londzina 3, tel. 8522343
e-mail: s-cieszyn@zdz.katowice, www.cieszyn.zdz.pl


to you based on pages you have visited in the past. To opt out of this type of targeting you can visit the ‘Your Online Choices’ website by Google Ads Our sites contain advertising from Google; these use cookies to ensure you get adverts relevant michael kors cheap to you. You can tailor the type of cheap Michael Kors Outlet ads you receive by visiting here or to opt out of this type of targeting you can visit the ‘Your Online Choices’ website by Digital Analytics This is used to help us identify unique visitors cheap michael kors sale to our websites. This data is anonymous and we cannot use this to uniquely identify individuals and their usage of the sites. Dart for Publishers This comes from our ad serving wholesale michael kors technology and is used to track how many times you have seen a particular ad on our sites, so that you don’t just see one advert but an even spread. This information is not used by us for any other type of audience recording or monitoring. ComScore ComScore monitor and externally verify our site traffic data for use within the advertising industry. Any data collected is anonymous statistical data and
are worth a punt.If economy is key, go for one of the S (stop start) enabled BlueHDi 100 models, but fake handbags if you value performance, then the quickest car is the BlueHDi 120. It’ll do 0 62mph in 11.4 seconds and hit 109mph flat out. It’s no sports car, but it’ll keep up with traffic both in and out of town.All cars get ABS and ESC, as well as hill hold control and tyre pressure sensors. Unfortunately, only two airbags are standard on basic cars, while top spec XTR models get front lateral airbags wholesale handbags too. Curtain airbags are optional on some models so check before you buy.On louboutin replica the plus side, the Berlingo did manage to score a commendable four star Euro NCAP rating, though it Replica Christian Louboutin Shoes was tested cheap fake handbags a while ago now and the tests have become more stringent.Citroen finished a disappointing 20th in the 2015 Driver Power survey, but that was a six cheap gucci handbags place climb on its 2014 result, so things are looking up. Owners rank running costs as a positive, but build quality, performance, road handling and ease of driving are all areas for improvement.There’s little to match the
Articles Connexes:

Możliwość komentowania jest wyłączona.